Analiza sytuacji firmy

Przedsiębiorcy i ich partnerzy są często tak pochłonięci codziennymi działaniami operacyjnymi, że nieprawidłowe tendencje nie są w ogóle odkrywane lub są odkrywane za późno. W związku z powyższym nasza analiza sytuacji firmy ma głównie na celu zapewnienie przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych.

Oprócz systematycznej analizy danych przedsiębiorstwa przywiązujemy dużą wagę do przeprowadzania wywiadów z menedżerami przedsiębiorstwa. Takie postępowanie umożliwia szybkie zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowych tendencji i opracowanie wstępnych propozycji rozwiązań.

Pracujemy z zachowaniem maksymalnej dyskrecji i przywiązujemy przy tym dużą wagę do ścisłej współpracy przedsiębiorstwa z zespołem DRICON.

W jakiej sytuacji przedsiębiorstwa zalecamy przeprowadzenie analizy sytuacji przedsiębiorstwa?
 • Systematyczny spadek płynności finansowej (kolejne wydłużanie linii kredytowych, niespłacanie zadłużenia lub spłacanie go z opóźnieniem)
 • Stopniowe pogarszanie się wyników firmy (spadek wyniku operacyjnego, strata operacyjna)
 • Brak przejrzystości w komunikacji z bankami i organami nadzoru (brak jasnej strategii przedsiębiorstwa)
 • Brak wglądu do zamówień
 • Brak dostępu do danych finansowych
 • Po stronie produktu i rynku istnieje potencjał wzrostu
 • Struktury przedsiębiorstwa należy przygotować do fazy wzrostu
Jakie korzyści uzyskuje przedsiębiorstwo?
 • Identyfikacja nieprawidłowych tendencji
 • Wskazanie strategicznych deficytów
 • Wyodrębnienie problematycznych obszarów i procesów biznesowych
 • Identyfikacja metod lewarowania wartości przedsiębiorstwa
Jakie korzyści uzyskują partnerzy finansujący?
 • Ujawnienie sytuacji przedsiębiorstwa
 • Lepsza ocena ryzyka nieściągalności wierzytelności
 • Wsparcie decyzyjne w odniesieniu do udzielania kredytów, przedłużania lub zakończenia zaangażowania kredytowego
 • Dogłębna ocena przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa
Jakie usługi obejmuje analiza sytuacji firmy?
 • Analiza sytuacji ekonomicznej (płynność finansowa, zyski, majątek operacyjny)
 • Identyfikacja czynników odpowiedzialnych za kryzys (badanie centralnych procesów biznesowych)
 • Identyfikacja potencjału wzrostu i ścieżek wzrostu
 • Prognoza przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa

Projekt uzdrowienia firmy

Cel i uzasadnienie

Wdrożenie procesu uzdrowienia firmy poprzedza opracowanie odpowiedniego projektu naprawy. Profesjonalny plan naprawy spełnia zasadniczo kilka celów.

Z jednej strony służy on zapewnieniu przejrzystości aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa dla partnerów zewnętrznych, takich jak np. finansujące banki. Jest to niezbędne w celu odzyskania utraconego wcześniej zaufania.

Z drugiej zaś strony projekt uzdrowienia firmy zawiera szczegółowy plan działań. Plan ten wskazuje na działania wymagające natychmiastowego podjęcia celem uniemożliwienia dalszej utraty wartości przedsiębiorstwa.

Dodatkowo plan ten definiuje działania średniookresowe, prowadzące do przywrócenia rentowności przedsiębiorstwa. Na zakończenie przedstawiane są działania umożliwiające długoterminową naprawę sytuacji przedsiębiorstwa.

Jeżeli na skutek konsekwentnej realizacji opracowanego planu działań możliwa jest skuteczna naprawa sytuacji przedsiębiorstwa, wówczas koncepcja naprawy uwzględnia również pozytywną prognozę kontynuacji działalności. Jest ona ze względów prawnych niezbędna i stanowi podstawę wszystkich kolejnych działań naprawczych.

W jakiej sytuacji rekomendowane jest opracowanie koncepcji uzdrowienia firmy?
 •  Zmienione warunki rynkowe i konkurencji
 • Konieczność pilnego strategicznego i operacyjnego działania
 • Niezadowalający poziom obrotów, zysków i/lub zła płynność finansowa
 • Pozytywna ocena możliwości poprawy sytuacji firmy
Jakie korzyści uzyskuje przedsiębiorstwo?
 • Wyodrębnienie problematycznych obszarów i wyznaczenie priorytetów
 • Konkretna rekomendacja działania dla operacyjnego zarządu przedsiębiorstwa
 • Doskonalenie umiejętności przywódczych menedżerów dzięki know-how z zewnątrz
Jakie korzyści uzyskują partnerzy finansujący?
 • Szczegółowa ocena kosztów i czasu trwania restrukturyzacji przedsiębiorstwa
 • Solidna prognoza dotycząca zapotrzebowania na środki finansowe i zwrotu środków
 • Jasne i umożliwiające kontrolę wytyczne działania dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwa
Jakie usługi obejmuje projekt uzdrowienia firmy?
 • Szczegółowa analiza zidentyfikowanych przyczyn kryzysu
 • Wypracowanie niezbędnych działań naprawczych
 • Sporządzenie zintegrowanego planu biznesowego
 • Ocena potencjału wzrostu i kosztów programu naprawczego

Zarządzanie kryzysowe

Przeprowadzanie restrukturyzacji firmy

Każda koncepcja jest tak dobra, jak jej faktyczna realizacja. Dlatego też przywiązujemy dużą wagę do przeprowadzanej równolegle operacyjnej implementacji naszych koncepcji.

Po pierwsze jest to z reguły uzasadnione z uwagi na to, że niezbędne do przeprowadzenia działania przerastają często możliwości kadry zarządzającej. Po drugie określone działania mogą zostać zrealizowane w sposób bardziej optymalny przez zewnętrznych ekspertów. Szczególnie w przypadku wrażliwych negocjacji np. z dostawcami i partnerami finansującymi wsparcie ze strony osób trzecich jest bardziej wiarygodne i nierzadko tworzy znaczącą różnicę.

Nasi doradcy mają duże doświadczenie w przezwyciężaniu kryzysów w przedsiębiorstwach. Wspierają aktywnie kadrę zarządzającą i wdrażają dane działania szybciej i bardziej profesjonalnie.

W jakiej sytuacji przedsiębiorstwa niezbędne staje się zarządzanie kryzysowe?
 • Ograniczone możliwości działania kadry zarządzającej
 • Konieczność wykorzystania potencjału związanego z obniżeniem kosztów
 • Zapotrzebowanie na specjalistyczny know-how w zakresie opanowania sytuacji kryzysowych
 • Większe zapotrzebowanie na wydajne działania kadry zarządzającej w celu przeprowadzenia uzdrowienia firmy
Jakie usługi obejmuje zarządzanie kryzysowe?
 • Przejmowanie operacyjnych funkcji menedżerskich
 • Nadzorowanie i sterowanie płynnością finansową
 • Komunikacja z klientami, dostawcami i wierzycielami
 • Kontrola i konsekwentna realizacja koncepcji naprawczej
Jakie korzyści uzyskuje przedsiębiorstwo?
 • Odciążenie kadry zarządzającej przez menedżerów zatrudnionych tymczasowo
 • Wprowadzenie efektywnych instrumentów controllingu wykorzystywanych również po zakończeniu programu naprawczego
 • Odzyskanie konkurencyjności
Jakie korzyści uzyskują partnerzy finansujący?
 • Zabezpieczenie informacji o przedsiębiorstwie
 • Poprawa jakości zarządzania
 • Zapewnienie realizacji koncepcji uzdrowienia firmy
 • Redukcja ryzyk związanych z nieściągalnością wierzytelności

Formularz kontaktowy