Internacjonalizacja

GLOBALER WETTBEWERB FÜHRT ZU STRUKTURWANDEL

Die meisten Unternehmen sind heute einem intensiven internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Dazu haben besonders die Liberalisierung des Welthandels, die politischen Reformen und der technologische Wandel beigetragen. Das Ergebnis ist eine neue internationale Arbeitsteilung, die in Deutschland in vielen Branchen zu einem Strukturwechsel führt. Nur Unternehmen, die sich strategisch neu orientieren, können hieraus gestärkt hervorgehen.

INTERNATIONALE WETTBEWERBSVORTEILE ERZIELEN

Jedes Unternehmen kann durch eine internationale Ausrichtung zusätzliche Chancen nutzen. Im Ausland lassen sich neue attraktive Absatzmärkte erschließen und Umsatzerfolge erzielen. Durch eine ausländische Produktionsstätte können Kostensenkungen realisiert werden. Besonders in den Ländern Mittel- und Osteuropas sowie in China bieten sich für deutsche Unternehmen erhebliche Geschäftspotenziale. Die beachtlichen deutschen Direktinvestitionen in diesen Ländern belegen deren hohe wirtschaftliche Attraktivität.

Analiza rynku i konkurencji

Podejmowanie decyzji wymaga dostępu do informacji

Sukces działalności prowadzonej za granicą zależy w dużym stopniu od tego, jak dobrze przedsiębiorstwo rozpoznało rynek docelowy. Tylko podmiot dysponujący informacjami o uwarunkowaniach prawnych, potencjale lokalnego rynku, konkurencji, a także możliwych lokalizacjach może podejmować prawidłowe decyzje. Zasada ta dotyczy zarówno pozyskiwania nowych możliwości zbytu, jak i budowy zakładu produkcyjnego po niskich kosztach.

Zdobywanie rynków zagranicznych niesie za sobą wiele pytań

Zdobywanie informacji za granicą jest trudne. W przeciwieństwie do rynku krajowego firma lokalna zwykle nie dysponuje za granicą niezbędnymi kontaktami lub powiązaniami, z których mogłaby skorzystać. Często pracownicy przedsiębiorstwa nie znają języka danego kraju. Ogólnodostępne badania i publikacje mają jedynie ograniczoną wartość informacyjną.

Dokładna analiza rynku może pomóc

Mając na uwadze wszystkie te uwarunkowania, wsparcie firmy DRICON jest szczególnie ważne. Jesteśmy w stanie udostępnić Państwu sprawdzone informacje i tym samym ułatwić podejmowanie odpowiednich decyzji.

Do naszych działań należy:

 • analiza rynków i potencjału rynku,
 • ocena konkurencji,
 • poszukiwanie i ocena partnerów,
 • przeprowadzanie analiz w miejscu lokalizacji,
 • poszukiwanie nieruchomości oraz
 • identyfikacja i analiza kandydatów do przejęcia firm.
Metody postępowania

Każda analiza dostosowywana jest indywidualnie do sytuacji i potrzeb naszych klientów. Zakres zapotrzebowania na informacje definiujemy na początku projektu na organizowanych wspólnie warsztatach. Po przeprowadzeniu analizy źródeł wtórnych przechodzimy do faktycznych poszukiwań. W zależności od konkretnych zadań nasi doradcy prowadzą wywiady i rozmowy z konkurencją, klientami lub potencjalnymi partnerami. Wyniki tych spotkań podlegają dogłębnej analizie i są w sposób profesjonalny dokumentowane.

Dyskrecja na Państwa korzyść

Dysponujemy szeroko rozbudowaną siecią kontaktów i powiązań międzynarodowych. Dzięki temu możemy pozyskać informacje o dużej wartości strategicznej, które są dla osób trzecich trudno dostępne. Postępujemy w sposób całkowicie dyskretny. Cel projektu oraz tożsamość klienta pozostają anonimowe.

Propozycja, która Państwu pomoże

Zapewnimy Państwu dostęp do sprawdzonych informacji i nawiążemy kontakty na obcym dla Państwa rynku. Nakład czasu i kosztów związany z naszym postępowaniem jest adekwatny do osiąganych przez nas rezultatów. Uzyskanie porównywalnych efektów samodzielnie przez klienta wiązałoby się ze znacznie wyższymi kosztami. Z przyjemnością przedstawimy Państwu niezobowiązującą propozycję projektu.

Planowanie strategiczne

 Globalizacja wymaga odpowiedniej strategii

We wszystkich obszarach obserwujemy łączenie się wcześniej niezależnych rynków krajowych w rynki światowe. Rozwój ten został zainicjowany przez zbliżenie systemów politycznych, zniesienie opłat celnych i ograniczeń handlowych oraz znaczne obniżenie kosztów komunikacji i logistyki. Rezultatem tych zmian jest stale rosnąca konkurencja. Duże znaczenie dla przyszłości każdego przedsiębiorstwa ma reagowanie na te zmiany poprzez ukierunkowanie się na działalność międzynarodową.

Systematyczne planowanie

Międzynarodowy sukces nigdy nie jest wynikiem przypadku. Opiera się on na spójnej strategii i jej konsekwentnej realizacji. Przy planowaniu strategicznym należy uwzględnić wiele aspektów:

 • Czy podstawowym celem jest zbyt, czy tez zakupy?
 • Czy wskazana jest współpraca z partnerem?
 • Który kraj i jaka lokalizacja są najbardziej odpowiednie?
 • Jaka powinna być właściwa koordynacja działań?

Systematyczne postępowanie pozwoli optymalnie wykorzystać potencjał Państwa firmy.

Dobre pomysły i realistyczne strategie

Wspólnie z Państwem przygotujemy plan strategiczny umożliwiający realizację międzynarodowych celów. Skoncentrujemy się przy tym na kluczowych czynnikach sukcesu, do których należą:

 • wybór rynków docelowych i lokalizacji
 • opracowanie modeli biznesowych
 • czas wejścia na rynek
 • opracowanie struktury zaangażowania
 • analiza zapotrzebowania na zasoby
 • ocena skutków dla całego przedsiębiorstwa
Ekspertyza koncepcyjna i operacyjna

Efektem naszego doradztwa strategicznego są realistyczne propozycje i wymierne udoskonalenia. Dzięki temu zyskaliśmy zaufanie wiodących przedsiębiorstw. Ścisły związek doradztwa strategicznego z naszymi głównymi aspektami doradztwa jest gwarantem sukcesu. DRICON pomoże Państwu kształtować pomyślną działalność biznesową za granicą oraz podwyższyć wartość Państwa przedsiębiorstwa. Zachęcamy do przeprowadzenia z nami niezobowiązującej rozmowy.

Planowanie finansowe

 Czy inwestycja jest opłacalna?

Inwestycje wiążą się zawsze z ryzykiem finansowym. W przypadku działalności międzynarodowej prawidłowa ocena ryzyka jest szczególnie trudna. Ciężko przewidzieć wydajność zaplanowanego zakładu produkcyjnego bez wcześniejszych doświadczeń. To samo dotyczy kosztów powstających w danym miejscu. Dodatkowa niepewność wynika ze znacznych wahań kursowych i często wysokiej inflacji.

Planowanie zapewnia bezpieczeństwo

Zabezpieczone planowanie jest istotne w przypadku każdej działalności biznesowej. Tylko w ten sposób można rozpoznać wzajemne oddziaływanie czynników składających się na sukces i właściwie ocenić szanse danego przedsięwzięcia. Wyniki planowania stanowią niezbędną podstawę do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Po zakończeniu realizacji projektu kalkulacja wykorzystywana jest jako instrument controllingu i sterowania. W przypadku partnerstwa z innymi przedsiębiorstwami kalkulacja powinna być integralną częścią porozumienia o współpracy.

Poprawa rentowności

Jakość planowania finansowego wpływa na rentowność danej inwestycji. Przy czym duże znaczenie ma nie tylko wynik kalkulacji, ale i proces jej sporządzania. Przypomina to proces poznawczy, będący dla każdego inwestora istotną pomocą. Podczas planowania określane są powiązania i symulowane procesy biznesowe. W ten sposób kadra zarządzająca może przygotować się do realizacji projektu.

Analizy szyte na miarę

DRICON dysponuje szeroką wiedzą merytoryczną oraz dużym doświadczeniem we wszystkich rodzajach kalkulacji przedsiębiorstw. Sporządzamy indywidualne kalkulacje, będące podstawą podejmowania decyzji, które pomogą Państwu zdefiniować i osiągnąć założone cele. Koncentrujemy się przy tym na następujących punktach:

 • Zintegrowane planowanie biznesowe
 • Analiza wrażliwości i wiarygodności
 • Analiza scenariuszy i ryzyka
 • Ocena skutków różnic kursowych i inflacji
 • Modele symulacji cen transferowych
 • Modele finansowania
Studium wykonalności dla osób podejmujących decyzje

Przedsięwzięcie inwestycyjne przedstawiane jest szczegółowo w studium wykonalności. Opracowanie to obejmuje oprócz wyników kalkulacji również wyjaśnienie koncepcji biznesowej oraz ocenę szans i ryzyk. Studium wykonalności stanowi tym samym główne źródło pozyskiwania informacji przez kadrę zarządzającą i organy nadzoru oraz podstawę do podejmowania przez nich decyzji. Również na podstawie studium wykonalności banki podejmują decyzję o udzieleniu przedsiębiorstwu kredytu.

Profesjonalizm w planowaniu i dokumentowaniu

Plany biznesowe i opracowania zawsze przygotowywane są przez DRICON profesjonalnie. Kalkulacje sporządzane są dla konkretnych projektów w sposób indywidualny. Dzięki naszym kompleksowym doświadczeniom zagranicznym przyjmujemy realistyczne założenia i osiągamy wysoki poziom szczegółowości. Nasza obiektywna ocena przedsięwzięć inwestycyjnych umożliwia uniknięcie ryzyk i poprawę wyników. Kalkulacje i opracowania wykonalności sporządzamy na życzenie klienta w kilku wersjach językowych.

Personel i organizacja

Korzyści finansowe wyłącznie przy wysokiej wydajności

W przypadku wielu przedsięwzięć inwestycyjnych przyczyną ekspansji za granicę są znaczące korzyści finansowe. Obowiązuje przy tym następująca zasada: Korzyści uzyskuje się wyłącznie w sytuacji, gdy produkcja prowadzona jest z zachowaniem odpowiedniej jakości i wydajności. W przypadku zbyt niskiej wydajności inwestycje i nakłady związane z transferem przestają być opłacalne.

Sukces sprzedażowy wymaga wprowadzenia standardów

W przypadku planów ekspansji na nowe rynki zbytu niezbędna jest współpraca z lokalnymi firmami lub budowa własnej organizacji sprzedażowej. W celu uzyskania założonych przychodów ze sprzedaży, standard pracy spółki macierzystej musi zostać przeniesiony na lokalnych pracowników.

Czynnik prowadzący do sukcesu: Pracownicy

Personel jest jednym z najważniejszych czynników prowadzących do sukcesu w działalności produkcyjnej i handlowej realizowanej za granicą. Badanie przeprowadzone przez DRICON potwierdza to stwierdzenie. To przede wszystkim od wyselekcjonowanych pracowników i ich organizacji zależy, czy strategie będą realizowane z powodzeniem, czy też poniosą klęskę.

Różnice kulturowe utrudniają zarządzanie personelem

Z naszych doświadczeń wynika, że budowa wydajnej struktury personalnej w obcym kraju jest dużym wyzwaniem. Poszukiwanie i wybór odpowiednich pracowników wymaga znajomości lokalnego rynku pracy. Na potrzeby organizacji i zarządzania należy opracować odpowiedni model. Oprócz wytycznych spółki macierzystej należy przy tym uwzględnić przede wszystkim uwarunkowania regionalne oraz różnice w mentalności pracowników.

Budowa bazy osobowej i organizacyjnej

W ostatnich latach opracowaliśmy kompleksowy program zarządzania zasobami ludzkimi. Podczas pracy nad tym programem świadomie skoncentrowaliśmy się na krajach Europy Wschodniej i Azji. Do świadczonych przez nas usług należą:

 • Kształtowanie struktury organizacyjnej i organizacji procedur
 • Poszukiwanie kadry zarządzającej
 • Opracowanie umów o pracę i regulacji zakładowych
 • Przeprowadzanie Assessment Center i analiz potencjału
 • Opracowanie systemów wynagradzania
 • Planowanie transferu know-how
 • Szkolenie pracowników
 • Opracowanie i realizacja działań mających na celu podniesienie wydajności
Skuteczna koncepcja personalna

Zalecamy realizację spójnej koncepcji personalnej, uwzględniającej wymienione obszary tematyczne w sposób systematyczny i komplementarny. Dzięki temu zapewnią Państwo w sposób optymalny sukces operacyjny swojej inwestycji. Z przyjemnością pomożemy Państwu opracować odpowiednią koncepcję dla Państwa spółki zagranicznej.

Operacyjna realizacja projektów

 Sukces strategiczny zależy od realizacji

Przewaga konkurencyjna wynika z dobrych strategii dopiero wówczas, gdy zostaną one prawidłowo zrealizowane. W regionach położonych w dużej odległości od centrali firmy macierzystej jest to dużym wyzwaniem. Problemom związanym z dużymi odległościami towarzyszą również bariery językowe i kulturowe. W rozwijających się krajach Europy Wschodniej i Azji pojawiają się dodatkowo duże utrudnienia biurokratyczne.

Realizacja własnych interesów za granicą

Identyfikacja problemu nie oznacza jednocześnie umiejętności jego rozwiązania. Często potrzeba do tego kompetentnych i doświadczonych menedżerów, aby realizować interesy przedsiębiorstwa za granicą. Tylko w ten sposób można przekuć pomysły na wymierne sukcesy. Zasada ta obowiązuje dla wszystkich krajów, zarówno tych wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się.

DRICON uzupełni Państwa kadrę zarządzającą

Nie każde przedsiębiorstwo dysponuje wystarczającymi zasobami ludzkimi, aby móc działać w skali międzynarodowej. Dotyczy to przede wszystkim wczesnego etapu działalności za granicą. DRICON oferuje wsparcie również w tym obszarze. Nasi doradcy przejmują odpowiedzialność za realizację przedsięwzięcia i aktywnie wspierają klienta w miejscu prowadzenia działalności.

Pokonywanie barier i przyspieszanie procesów

Nasze projekty doradcze są bardzo zróżnicowane w zależności od ich założeń. Obejmują one następujące obszary:

 • Wsparcie przy zakupie nieruchomości
 • Planowanie działań budowlanych i nadzór nad nimi
 • Uzyskanie niezbędnych zezwoleń
 • Wsparcie przy powoływaniu spółek
 • Uzyskanie zwolnień z opłat celnych i podatków
 • Negocjowanie warunków współpracy
 • Rewizja istniejących procesów biznesowych
 • Implementacja instrumentów kontroli i badania
Wykorzystywanie doświadczeń

Nasi doradcy działają na całym świecie już od wielu lat. Znają oni obowiązujące przepisy prawa na najważniejszych rynkach, dysponują dobrymi kontaktami w lokalnych środowiskach i posługują się językiem danego kraju. Dzięki temu mogą bardzo szybko osiągać doskonałe wyniki.

Poprawa pozycji negocjacyjnej

Przejmujemy również rolę niezależnej osoby trzeciej w negocjacjach prowadzonych na przykład z urzędami, bankami lub oferentami nieruchomości. W ten sposób wpływamy na poprawę pozycji negocjacyjnej naszych klientów uzyskując na ich rzecz bezpośrednie korzyści finansowe. Należą do nich m.in. zwolnienie z opłat celnych i podatkowych, czy też uzyskanie korzystnych cen zakupu nieruchomości.

Formularz kontaktowy